Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” dùng cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình”.

1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” dùng cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí: 770 triệu đồng,

Trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước: 770 triệu đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện: 2021-2023

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Họ và tên, học hàm, học vị

Tổ chức công tác

1

TS. Hoàng Hà

(Chủ nhiệm dự án)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

2

CN. Trần Thị Mai Anh

(Thư ký dự án)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

3

CN. Vương Công Tuấn Anh

(Kế toán dự án)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

4

TS. Vương Thị Thanh Trì

(Thành viên)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

5

TS. Ngô Hùng Mạnh

(Thành viên)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

6

CN. Hoàng Thị Bích Thảo

(Thành viên)

Phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

7

ThS. Lê Thị Hạnh

(Thành viên)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Âu Mỹ

8

CN. Phan Văn Tùng

(Thành viên)

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Ninh Bình

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: 16/10/2023 - 18/10/2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự  đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo kết quả thực hiện dự án

x

 

x

 

x

 

2

01 Bộ tiêu chí  chất lượng dùng để chứng nhận cho sản phẩm “Sen Hoa Lư – Ninh Bình”

x

 

x

 

x

 

3

01 Mẫu NHCN chính thức

x

 

x

 

x

 

4

01 Quy chế quản lý và sử dụng NHCN

x

 

x

 

x

 

5

01 Bộ hồ sơ đăng ký NHCN

x

 

x

 

x

 

6

01 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục SHTT cấp

x

 

x

 

x

 

7

01 Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN

x

 

x

 

x

 

8

01 Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHCN

x

 

x

 

x

 

9

01 Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang NHCN

x

 

x

 

x

 

10

01 Quy  trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và vận chuyển sản phẩm mang NHCN

x

 

x

 

x

 

11

01 Hệ thống sổ sách theo dõi và kiểm tra NHCN

x

 

x

 

x

 

12

01 Bộ phương tiện quảng bá sản phẩm “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” mang NHCN

x

 

x

 

x

 

13

01 Chuyên đề:  Chiến lược phát triển sản phẩm mang NHCN “Sen Hoa Lư – Ninh Bình”

x

 

x

 

x

 

14

01 Chuyên đề: Tăng cường năng lực cho chuỗi giá trị mang NHCN “Sen Hoa Lư – Ninh Bình:

x

 

x

 

x

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

- 01 Bộ tiêu chí chất lượng dùng để chứng nhận cho sản phẩm “Sen Hoa Lư – Ninh Bình”

- 01 Mẫu NHCN chính thức

- 01 Quy chế quản lý và sử dụng NHCN

- 01 Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHCN

- 01 Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm mang NHCN

- 01 Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm mang NHCN

- 01 Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản và vận chuyển sản phẩm mang NHCN

- 01 Hệ thống sổ sách theo dõi và kiểm tra NHCN

- 01 Bộ phương tiện quảng bá sản phẩm “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” mang NHCN

- Báo cáo kết quả thực hiện dự án

7. 2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kết quả của dự án là đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” cho các sản phẩm, dịch vụ từ cây sen của huyện Hoa Lư từ đó nhằm góp phần nâng cao giá trị cho các sản phẩm từ cây sen. Mặt khác, nhãn hiệu chứng nhận “Sen Hoa Lư – Ninh Bình” được nâng cao danh tiếng, uy tín và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và hướng đến thị trường quốc tế.

7.3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Kết quả của dự án nhằm thiết lập được kênh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm của các hộ/HTX/DN sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ cây sen; góp phần cải thiện đời sống, giúp người nông dân làm giàu trên mảnh đất của mình; bảo vệ môi trường sinh thái và phối hợp với ngành du lịch đưa kinh tế địa phương phát triển.

Mặt khác, kết quả của dự án nhằm nâng cao kiến thức của người dân về sở hữu trí tuệ; nâng cao trình độ kỹ thuật và quảng bá giới thiệu sản phẩm mang NHCN “Sen Hoa Lư – Ninh Bình”.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 04/8/2023. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNGTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903