Phát triển Hạ tầng đo lường quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Đề án 996 của Chính phủ
Như chúng ta đã biết, hệ thống đo lường nước ta ngày càng phát triển và hoàn thiện, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; giúp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Triển khai Đề án 996 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại QĐ số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; công bố TCVN 13187:2020 về Tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường tại QĐ số 2783/QĐ-BKHCN 13/10/2020; Ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động đo lường trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996).*

Nhiệm vụ chính của Đề án 996 là hướng tới mục tiêu phát triển Hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu bảo đảm đo lường chính xác cho hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, cụ thể là:

- Đến năm 2025, đáp ứng công nhận đủ 41 chuẩn đo lường quốc gia theo quy hoạch; công nhận ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; thống nhất chung định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường từ cấp quốc gia đến cấp bộ ngành, địa phương; phát triển được ít nhất 100 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho ít nhất 10.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp; áp dụng bộ Tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường cho ít nhất 1.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước.

- Đến năm 2030, đáp ứng công nhận ít nhất 300 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận; phát triển ít nhất 250 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 20.000 cán bộ tham gia hoạt động đo lường; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp; áp dụng bộ Tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường cho ít nhất 2.000 phòng thí nghiệm được công nhận trong cả nước. 

***

Như vậy, mục tiêu quan trọng nhất của Đề án 996 là phát triển đo lường Việt Nam đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác của doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, với quy hoạch phát triển của bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, gắn chặt hoạt động đo lường với hoạt động của doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động đa dạng các nguồn lực đóng góp để phát triển hoạt động đo lường./.

(Sưu tầm và biên soạn)

Phạm Mạnh Dũng - Phó Chi cục Trưởng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903