Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đề xuất các mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn”.
Lượt xem: 1643
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

1. Tên nhiệm vụ:Nghiên cứu điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, hệ thống công trình thủy lợi và đề xuất các mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn

2. Tổng kinh phí: 2.520.000.000 đồng,

Trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước: 2.520.000.000 đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện: 2022-2024

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thủy công

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Họ và tên, học hàm, học vị

Tổ chức công tác

1

TS. Vũ Bá Thao

Viện Thủy Công, Viện KHTL Việt Nam

2

KS. Dương Quốc Thành

Viện Thủy Công, Viện KHTL Việt Nam

3

ThS. NCS. Phan Đình Tuấn

Viện Thủy Công, Viện KHTL Việt Nam

4

TS. Nguyễn Hải Hà

Viện Thủy Công, Viện KHTL Việt Nam

5

Th.S Nguyễn Duy Ngọc

Viện Thủy Công, Viện KHTL Việt Nam

6

Th.S Phí Thị Hằng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện KHTL Việt Nam

7

Th.S. Bùi Xuân Việt

Viện Thủy Công, Viện KHTL Việt Nam

8

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển – Viện KHTL Việt Nam

9

KS. Nguyễn T.Thu Hương

Viện Thủy Công, Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: 05/4/2023-08/4/2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự  đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

x

 

x

 

x

 

2

Bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội; diễn biến chế độ hải văn, thủy văn, xâm nhập mặn; diễn biến bãi bồi, chất lượng nước biển và nước thải nuôi trồng thủy sản khu vực huyện Kim Sơn.

x

 

x

 

x

 

3

Báo cáo đề xuất một số mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản phù hợp với tiềm năng và nhu cầu tại huyện Kim Sơn

x

 

x

 

x

 

4

Báo cáo đề xuất cơ chế hợp tác và chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản có sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản tạo hệ sinh thái bền vững khu vực huyện Kim Sơn.

x

 

x

 

x

 

5

Các mô hình hóa cấp nước biển sạch vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn trên nền tảng WebGIS.

x

 

x

 

x

 

6

Bài báo khoa học

x

 

x

 

x

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

- Báo cáo đề xuất một số mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản phù hợp với tiềm năng và nhu cầu tại huyện Kim Sơn

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

7. 2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã đề xuất được một số mô hình cấp nước biển sạch phục vụ nuôi trồng thủy sản phù hợp với tiềm năng và nhu cầu tại huyện Kim Sơn;  Đóng góp cho cơ quan quản lý địa phương một bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng nuôi trồng thủy sản, hệ thống công trình thủy lợi, mô hình cấp nước biển sạch chia sẻ theo phương thức WebGIS mã nguồn mở có thể cập nhật và sử dụng sau khi kết thúc để tài. Đề xuất được cơ chế hợp tác và chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản có sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và hộ nuôi trồng thủy sản tạo hệ sinh thái bền vững khu vực huyện Kim Sơn

7.3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Đề tài đưa ra được cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên, nuôi trồng thủy sản hỗ trợ và thúc đẩy nhanh các doanh nghiệp, hộ dân quyết định lựa chọn hình thức nuôi trồng thủy sản phù hợp. Kết quả đề tài là cơ sở nền tảng đầu vào để thực hiện quy hoạch lĩnh vực thủy sản, công trình thủy lợi theo hướng hiện đại, bền vững.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 22/01/2024. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt 

  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293.880.903