09. Thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tên quy trình:

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thời gian thực hiện:

10 ngày

Loại quy trình:

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

Hướng dẫn thực hiện:

a) Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trong giờ làm việc (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định); hoặc qua hệ thống bưu chính; hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình  tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn 

Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế tại cơ sở:

+ Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình; hoặc qua hệ thống bưu chính; hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

1. Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị đnh số 13/2019/NĐ-CP);

x


2. Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

x


3. Các tài liệu theo quy định tại điểm b, điểm c, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, cụ thể:

- Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị đnh số 13/2019/NĐ-CP).

x


x

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

đ) Phí, lệ phí: Không

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau đây:

- Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ;

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

f) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

- Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP). 

  • Từ khóa :
       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903