Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN:"Nghiên cứu một số giải pháp của các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình"

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu một số giải pháp của các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

2. Tổng kinh phí: 400 triệu đồng,

Trong đó:

- Từ Ngân sách nhà nước: 400 triệu đồng

- Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 triệu đồng

3. Thời gian thực hiện: 2020-2022

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

STT

Họ và tên, học hàm, học vị

Tổ chức công tác

1

 ThS. Dương Đức Khanh

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

2

 CN. Trần Kim Long

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

3

 CN. Lê Thị Mai Thủy

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

4

 ThS. Lê Thị Bích Ngọc

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

5

 ThS. Đinh Thế Hùng

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

6

 ThS.Nguyễn Thị Thanh

Tỉnh ủy Ninh Bình

7

 ThS. Nguyễn Hữu Tuyến

Sở Lao động Thương binh & Xã hội

tỉnh Ninh Bình

8

 KS. Phạm Thị Thu Hương

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

9

 CN. Đỗ Thị Bích Phượng

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

10

 CN. Tạ Thị Thảo

Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: 10-15/01/2022

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ

7. Nội dung đơn vthực hiện báo cáo tự  đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

x

 

x

 

x

 

2

Chuyên đề 2: Nghiên cứu về hệ thống quy định pháp luật về tổ chức công đoàn, về quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

x

 

x

 

x

 

3

Chuyên đề 3: Khái quát tình hình chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh, hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đời sống việc làm thu nhập của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

x

 

x

 

x

 

4

Chuyên đề 4: Phân tích những thuận lợi, khó khăn do tác động của nền kinh tế - xã hội, cơ hội và thách thức khi đất nước hội nhập kinh tế quốc tế đến tổ chức, hoạt động công đoàn, doanh nghiệp trong công tác chăm lo lợi ích thiết thân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  

x

 

x

 

x

 

5

 Chuyên đề 5: Nghiên cứu về tình hình tổ chức công đoàn và đội ngũ đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

x

 

x

 

x

 

6

 Chuyên đề 6: Thực trạng công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

x

 

x

 

x

 

7

Chuyên đề 7: Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích thiết thân của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

x

 

x

 

x

 

8

Chuyên đề 8: Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

x

 

x

 

x

 

9

Chuyên đề 9:  Đề xuất cách thức tổ chức thực hiện ở các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

x

 

x

 

x

 

10

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

x

 

x

 

x

 

11

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài

x

 

x

 

x

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

- Báo cáo 09 chuyên đề

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

7. 2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kết quả đề tài đưa ra các giải pháp nhằm tại được đồng bộ và thống nhất giữa các doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động được bình đẳng trong các doanh nghiệp. Mặt khác việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp giúp ổn định an ninh chính trị tại doanh nghiệp, địa phương, hạn chế xảy ra các vụ tranh chấp lao động, đình công, đơn thư, khiếu kiện lên các cấp, việc xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể gây ra rất nhiều tổn thất cho doanh nghiệp bởi vì việc tranh chấp lao động dẫn đến chậm các đơn hàng, hủy đơn hàng và thiệt hại tài sản, sản phẩm cho doanh nghiệp. 

7.3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, nhận thức của doanh nghiệp, các cơ quan trong công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công tác chăm lo, bảo vệ người lao động ngày càng được nâng lên, người lao động càng yên tâm công tác, tin tưởng vào tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, muốn gắn bó lâu dài, cống hiến nhiều sáng kiến, đổi mới trong lao động sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp. Vị thế, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng nâng cao.

8.  Đơn vị tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở đã họp ngày 17/12/2021. Kết quả đánh giá xếp loại của nhiệm vụ: Đạt./. 

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903