Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 11/01/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ và trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN; các đồng chí Phó Giám đốc Sở, đại diện Trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức Cơ quan Sở KH&CN; các tác giả, đại diện đồng tác giả được công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021.

Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt KH&CN năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Sở KH&CN, đồng chí Hoàng Trọng Lễ, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh, thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN trong tỉnh nên hoạt động KH&CN đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác tham mưu xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về KH&CN luôn được chú trọng, chất lượng văn bản được nâng lên, góp phần nâng cao công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân tiếp cận với hoạt động KH&CN. Năm 2021, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 quyết định, 03 kế hoạch cụ thể hóa các quy định của Trung ương về KH&CN. Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 1 về Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được triển khai thực hiện đồng bộ, các đề tài, dự án được thực hiện có khả năng ứng dụng cao, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống. Cụ thể: Các đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã bám sát định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh. Nội dung nghiên cứu tập trung vào chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, hoàn thiện quy trình sản xuất giống, thương phẩm, bảo quản, chế biến sau thu hoạch để góp phần phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại giá trị kinh tế cao, như các sản phẩm: Tôm thẻ chân trắng, Hàu giống Kim Sơn, Sữa dê, Lợn Táp ná, Gà lai Cúc Phương, Trà hoa vàng Cúc Phương, Nếp hạt cau, Trạch tả Ninh Bình,… các đề tài nghiên cứu đã mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và phát triển công nghiệp tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, xây dựng các mô hình sử dụng tiết kiệm năng lượng, cải tiến dây chuyền, thiết bị trong sản xuất công nghiệp, ứng dụng các tiến bộ KH&CN để chế biến bảo quản nông sản, nghiên cứu sản xuất vật liệu xây dựng; trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn, các đề tài nghiên cứu đã cung cấp luận chứng, luận cứ khoa học, hỗ trợ xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh, bảo tồn, lưu giữ và khai thác nhằm phát huy những giá trị văn hóa dân tộc; những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y tế từ những nghiên cứu, ứng dụng, kỹ thuật mới đã góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong khám chữa bệnh; hoạt động giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực về đổi mới quản lý, về phổ cập, về biên soạn tài liệu, khắc phục tình trạng thiếu tài liệu giảng dạy nội dung giáo dục địa phương trong các môn học.

Công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được quan tâm, đẩy mạnh. Trong năm, các sở, ngành, huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh đã xét và công nhận 3.457 sáng kiến cấp cơ sở. Hội đồng sáng kiến của tỉnh đã xem xét 100 sáng kiến tiêu biểu của 21 đơn vị và trình UBND tỉnh quyết định công nhận 68 sáng kiến cấp tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ tại doanh nghiệp được chú trọng và xác định là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của doanh nghiệp. Mặc dù số lượng doanh nghiệp KH&CN của tỉnh chưa nhiều, song những thành tựu có được của các doanh nghiệp được biết đến, được ghi nhận rộng rãi, đã tạo ảnh hưởng tích cực. Sở đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH ứng dụng và công nghệ Trang Ninh.

Công tác quản lý sở hữu trí tuệ, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Năm 2021, tỉnh Ninh Bình đã nộp 152 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, có 89 đơn được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Việc thẩm định và cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; đã thẩm định và cấp/gia hạn/sửa đổi 15 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế cho các phòng khám, bệnh viện, trung tâm trong tỉnh với 22 thiết bị X-quang và cấp 06 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở đảm đúng tiến độ.

Công tác quản lý công nghệ và thị trường công nghệ được quan tâm, Sở đã có ý kiến thẩm định máy móc thiết bị, công nghệ đối với 34 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; cấp 04 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cho Công ty Hyunđai Thành Công; xác nhận 01 nội dung bản thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH MCNEX VINA.

Công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Trong năm, Sở không có công dân đến trụ sở đề nghị xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kế hoạch thanh tra được giao của năm đảm bảo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID 19, chỉ đạo của Bộ KH&CN và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tiếp tục được triển khai đồng thời giữa mục tiêu hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến với tăng cường quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa và các phương tiện đo nhóm 2, góp phần đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 áp dụng tại các cơ quan hành chính của tỉnh được duy trì, cải tiến thường xuyên đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Trong năm, đã hướng dẫn lập hồ sơ và ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với 07, Thông báo tiếp nhận Hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với 04 sản phẩm. Tham mưu thành lập Hội đồng Sơ tuyển doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 tỉnh Ninh Bìnhđề nghị Hội đồng Giải thưởng chất lượng Quốc gia tặng Giải Vàng chất lượng cho Công ty TNHH MCNEX VINA.

Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN đã khẳng định được vai trò là cầu nối trong việc chuyển giao tiến bộ KH&CN ở địa phương, đặc biệt là đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Trung tâm Ứng dụng, Thông tin KHCN và Đo lường thử nghiệm trực thuộc Sở đã tiếp nhận và chuyển giao được nhiều mô hình có hiệu quả như: Mô hình trồng cây bí nụ, cây dưa hấu Sunny, cây khoai môn lấy ngó, lúa Bắc thơm số 7 theo hướng hữu cơ. Hoạt động thông tin và thống kê khoa học công nghệ đã đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả; đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 12 chuyên mục KH&CN trên sóng Đài PT&TH và Báo Ninh Bình phản ánh các kết quả hoạt động KH&CN; xuất bản và phát hành 1.600 cuốn Bản tin Thông tin KHCN; 1.000 cuốn Tài liệu tuyên truyền và phổ biến kiến thức về KH&CN năm 2022; chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được thực hiện nghiêm túc, duy trì chế độ thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN theo quy định. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 tiếp tục được quan tâm thực hiện; đã tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn được 4.240 phương tiện đo các loại, 16 máy X-quang, đo kiểm xạ 10 phòng chụp X-quang sử dụng trong y tế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ thêm kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong thực hiện chính sách khuyến khích phát triển KH&CN… đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động KH&CN tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh, năm 2021, ngành khoa học và công nghệ đã tích cực triển khai các nội dung công tác, trong đó tập trung vào công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao cho Sở đã hoàn thành và hoàn thành trước hạn, cụ thể như kế hoạch “Hỗ trợ đổi mới công nghệ”, đề án “Bảo tồn, khai thác, phát triển nguồn gen giai đoạn 2021 - 2025” đã được ban hành; công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy sớm được triển khai và đi vào ổn định theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN cho biết ngành KH&CN tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; chú trọng thực hiện các đề tài, dự án KH&CN - tập trung ưu tiên cho việc áp dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, thích hợp trong sản xuất và đời sống, nhất là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, Công nghệ Sinh học…; đẩy mạnh việc phát triển về số lượng và chất lượng các doanh nghiệp KH&CN, các tổ chức KH&CN; tăng cường hỗ trợ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN, thực hiện tốt công tác thu thập, lưu giữ và công bố thông tin KH&CN, khai thác có hiệu quả công tác thông tin và thống kê KHCN.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2021

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN năm 2021

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH&CN trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 cho các tác giả và đồng tác giả

Lãnh đạo Sở KH&CN trao thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 cho các tác giả và đồng tác giả

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao thưởng và Giấy chứng nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 cho 68 tác giả và đồng tác giả; danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 01 tập thể, Bằng khen của UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 01 tập thể và Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân./.

Tin: Nguyễn Duy Việt

Ảnh: Trần Đình Nam

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903