Tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2021

Để đảm bảo việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)  tại các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) theo đúng các yêu cầu, quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Quyết định số 101/2019/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công tại các cơ quan hành chính của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh trong năm 2021 và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan HCNN tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Đồng chí Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra của Sở KH&CN kiểm tra việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại Sở Thông tin và Truyền thông

Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 03/12/2021, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Hoàng Trọng Lễ - Phó giám đốc Sở, Trưởng đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở 22 cơ quan, đơn vị và kiểm tra thông qua hồ sơ, báo cáo đối với 18 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc diện bắt buộc còn lại của tỉnh theo đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo quy định tại Điều 36, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/6/2016 về áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 23/4/2019 về việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2020.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Đến nay, hệ thống tài liệu đang áp dụng tại tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh đều phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mô hình khung do Bộ KH&CN công bố và các yêu cầu pháp luật liên quan. Các cơ quan, đơn vị hành chính đều thực hiện tốt 04 nội dung duy trì, cải tiến HTQLCL, cụ thể: Xây dựng kế hoạch hoạt động; Rà soát quy trình ISO theo TTHC và VBQPPL; Đánh giá nội bộ; Xem xét của lãnh đạo. Điểm nổi bật trong năm 2021 là: Các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh đều thực hiện tốt hoạt động rà soát, sửa đổi, bãi bỏ, phê duyệt, ban hành và triển khai áp dụng quy trình ISO theo TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị do các Bộ quản lý chuyên ngành, UBND tỉnh công bố, các TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, các quy trình ISO thực hiện TTHC liên quan đến các văn bản pháp quy khi có sự thay đổi, bổ sung theo quy định; Việc xây dựng kế hoạch hoạt động ISO đảm bảo nội dung và thời gian theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ; Hoạt động Đánh giá nội bộ và Xem xét của lãnh đạo được quan tâm chỉ đạo thực hiện đi vào thực chất hơn, giảm tính hình thức. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ qua việc xác nhận hiệu lực của HTQLCL; Công bố, công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; Thông báo với cơ quan chủ trì (Sở KH&CN); Việc kiện toàn Ban chỉ đạo ISO; Việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập; Hoạt động phân phối tài liệu đã đảm bảo nguyên tắc được xác nhận trong giao nhận; Việc thực hiện niêm yết tại trụ sở cơ quan và các phòng ban chuyên môn; Đăng tải/cập nhật trên cổng thông tin điện tử. Trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn cũng được thể hiện rõ trong việc phân loại, mã hóa và sắp xếp tài liệu, hồ sơ; Lập và cập nhật Danh mục kiểm soát tài liệu bên ngoài hiện hành HTQLCL, Danh mục kiểm soát hồ sơ giải quyết TTHC; Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL.

Thông qua hoạt động kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ sơ bộ đánh giá hiệu quả của việc áp dụng ISO trong hoạt động hành chính của tỉnh như sau: Việc áp dụng ISO trong hoạt động đã giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính dễ dàng giám sát, kiểm tra và định hướng chỉ đạo kịp thời khi phát sinh vướng mắc; đội ngũ cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng thời gian, từng bước cải tiến phương thức làm việc khi giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, công dân. Nhờ công cụ ISO, phương pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã từng bước đổi mới theo hướng hiện đại hóa; hoạt động quản lý hành chính của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai áp dụng ISO 9001 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng giúp vận hành cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiệu quả hơn, nhất là ở khâu phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tránh sự chồng chéo, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đảm bảo đúng luật, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Hàng năm, thông qua các cuộc đánh giá nội bộ tại các cơ quan, đơn vị, đã kịp thời phát hiện những điểm không phù hợp và có biện pháp khắc phục, cải tiến Hệ thống cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cập nhật kịp thời những văn bản pháp luật mới có liên quan và bãi bỏ các quy trình thực hiện thủ tục hành chính đã lỗi thời; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc ở từng vị trí công tác. Việc thu thập xử lý số liệu, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu có hệ thống, khoa học, hợp lý hơn, giảm tình trạng bỏ sót, thất lạc, thuận lợi hơn trong việc tra cứu và cập nhật các văn bản mới.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng cho thấy việc áp dụng ISO trong hoạt động hành chính của tỉnh còn gặp một số khó khăn, tồn tại như sau: Nhiều cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát Hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác, cán bộ, công chức mới chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về ISO nên có ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan chưa thống nhất và đồng bộ.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất một số giải pháp khắc phục như sau: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống; chăm lo đào tạo kiến thức ISO cho đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản ở các cấp quản lý hành chính; Xây dựng quy trình xử lý công việc khoa học, sát với thực tế chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị hành chính trong việc tuân thủ các quy trình ISO; Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, công chức liên quan đi học tập nghiệp vụ, kinh nghiệm về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động hành chính tại các cơ quan, đơn vị điển hình trong và ngoài tỉnh./.

Tin: Phạm Mạnh Dũng

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình cấp ngày 13/7/2015.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903