Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh Dự án Nông thôn Miền núi như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”.

2. Tổng kinh phí thực hiện: 9.000.000.000  đồng

Trong đó:

- Từ Ngân sách Trung ương: 3.980.000.000 đồng

- Từ nguồn khác: 5.020.000.000 đồng

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 08/2020 đến tháng 01/2023

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thủy sản Bình Minh

5. Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

TT

Họ và tên, học hàm học vị

Tổ chức công tác

I

Tổ chức hỗ trợ công nghệ

 

1

Vũ Đình Thúy

Thành viên chính

2

Phạm Văn Hoàng

Thành viên tham gia

3

Trần Thị Minh Nguyệt

Thành viên tham gia

4

Trần Trọng Lượng

Thành viên tham gia

II

Tổ chức chủ trì

 

1

Nguyễn Quý Nghĩa

Thành viên chính

2

Nguyễn Văn Hòa

Thành viên chính

3

Vũ Hữu Chung

Thành viên tham gia

4

Phạm Thị Xuyến

Thành viên tham gia

5

Trần Thị Dung

Thành viên tham gia

6

Vũ Thanh Bình

Thành viên tham gia

 

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức nghiệm thu:

- Thời gian: Từ ngày 17-19 tháng 01 năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình

7. Nội dung đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ

7.1. Về sản phẩm khoa học:

7.1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Khối lượng

Chất lượng

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

1

Mô hình sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

2

Hàu giống cấp I

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

3

Hàu giống cấp II

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

4

Quy trình kỹ thuật lựa chọn trại sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

5

Quy trình kỹ thuật gây nuôi thức ăn tươi sống

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

6

Quy trình kỹ thuật lựa chọn và nuôi vỗ Hàu bố mẹ

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

7

Quy trình kỹ thuật kích thích Hàu sinh sản

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

8

Quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

9

Quy trình kỹ thuật thu con giống và ương thành con giống cấp II

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

10

Quy trình kỹ thuật vận chuyển con  giống

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

11

Hệ thống thiết bị nhân sinh khối và thu gom tảo

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

12

Đào tạo 10 kỹ thuật viên

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

13

Tập huấn cho 100 người dân

Đạt

 

Đạt

 

Đạt

 

7.1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao

TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Quy trình kỹ thuật lựa chọn trại sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về kỹ thuật lựa chọn trại sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương trên địa bàn huyện Kim Sơn

 

2

Quy trình kỹ thuật gây nuôi thức ăn tươi sống

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về kỹ thuật gây nuôi thức ăn tươi sống trên địa bàn huyện Kim Sơn

 

3

Quy trình kỹ thuật lựa chọn và nuôi vỗ Hàu bố mẹ

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về kỹ thuật lựa chọn và nuôi vỗ Hàu bố mẹ trên địa bàn huyện Kim Sơn

 

4

Quy trình kỹ thuật kích thích Hàu sinh sản

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về kỹ thuật gây nuôi thức ăn tươi sống trên địa bàn huyện Kim Sơn

 

5

Quy trình kỹ thuật ương nuôi ấu trùng

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về kỹ thuật kích thích Hàu sinh sản trên địa bàn huyện Kim Sơn

 

6

Quy trình kỹ thuật thu con giống và ương thành con giống cấp II

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu về kỹ thuật thu con giống và ương thành con giống cấp II trên địa bàn huyện Kim Sơn

 

7

Quy trình kỹ thuật vận chuyển con  giống

Bắt đầu từ năm 2023

Các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện Kim Sơn có nhu cầu về kỹ thuật vận chuyển con  giống.

 

7. 2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Với hình thức chuyển giao lý thuyết gắn liền với thực tế, phân bổ theo tiến trình thực tế sản xuất đã giúp các cán bộ kỹ thuật và công nhân chăm sóc hiểu là nắm bắt được toàn bộ quy trình. Kết thúc mỗi đợt sản xuất, Ban quản lý dự án, chuyên gia chuyển giao công nghệ và kỹ thuật viên cơ sở lại tiến hành phân tích, đánh giá điều chỉnh một số điều kiện cho phù hợp với các điều kiện thực tế tại địa phương triển khai dự án. Do đó, sau 9 đợt sản xuất đơn vị tiếp nhận công nghệ đã tiếp thu đạt 100% quy trình công nghệ và hoàn toàn làm chủ được quy trình công nghệ.

- Kết quả triển khai thực hiện các công nghệ làm sản lượng và lợi nhuận của mô hình tăng lên rõ rệt. Hàu giống không xảy ra hiện tượng dịch bệnh, quy trình nuôi không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

- Thông qua dự án người dân trong vùng đã tiếp thu được phương án sản xuất mới, đây là quy trình công nghệ có hàm lượng khoa học cao, tiên tiến, có thể áp dụng ngay vào sản xuất của người dân vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn.

- Quy trình công nghệ được chuyển giao dễ hiểu, dễ áp dụng, do đó việc nhân rộng đem lại hiệu quả lớn.

7.3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

7.3.1. Hiệu quả kinh tế:

Nội dung, quy mô và năng suất đã thực hiện khi đăng ký triển khai thực hiện dự án đều đạt và vượt so với nội dung và quy mô đăng ký tại thuyết minh dự án và hợp đồng.

Tuy nhiên, do thời gian thực hiện dự án (từ 10/2020) chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covit 19 nên gặp sản xuất gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm của dự án (giá rẻ, lệnh hạn chế trong lưu thông giữa các vùng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giảm: phải hủy 4552 dây do không bán được). Doanh nghiệp có lãi 1.172.375.000 đồng nhưng vẫn chưa đạt được mức lợi nhuận như yêu cầu của dự án.

7.3.2. Hiệu quả xã hội:

Việc thiếu cán bộ khoa học, đặc biệt là thiếu cán bộ thuỷ sản có trình độ chuyên môn cao là nguyên nhân làm kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa kém phát triển, gia tăng tệ nạn xã hội, giảm chất lượng cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa, giảm hiệu quả đầu phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, tăng áp lực công việc và tinh thần cho cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương.

Triển khai thực hiện dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống Hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” đã góp phần phát triển nhân lực và thu hút nhân tài lĩnh vực thủy sản nông nghiệp, kinh tế; nâng cao trình độ kỹ thuật, phương pháp tiếp nhận quy trình công nghệ mới cho doanh nghiệp, người dân nuôi trồng thủy sản trong vùng dự án.

Đặc biệt tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thủy sản Bình Minh đã đào tạo được 10 kỹ thuật viên cơ sở để nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ khác, phát triển những kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu nhân lực khoa học thực hiện dự án tại doanh nghiệp, tại hộ dân và tuyên truyền ra các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Việc ứng dụng Khoa học công nghệ trong sinh sản giống Hàu Thái Bình Dương là một hướng sản xuất thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa.

Với quan điểm đầu tư cho khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lựcc chất lượng cao trong ngành là một trong những giải pháp không chỉ giải quyết tình trạng sản xuất manh mún, lạc hậu mà còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

8.  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình” đã được Tổ chuyên gia nghiệm thu sản phẩm và có Biên bản nghiệm thu mô hình ngày 31/12/2022. Kết quả đánh giá mô hình: Đạt yêu cầu.

       HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Không tìm thấy Video trong hệ thống dữ liệu

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NINH BÌNH
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Trọng Lễ - Phó Giám đốc Sở KH & CN Ninh Bình.
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình.
Điện thoại: 0229 3871157, Fax: 0229 3872316, Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Designed by VNPT Ninh Binh - Hotline: 02293880903